Facebook      Multihulls Denmark         logo MDK hjemmeside                             

                                                                                                      

                                              

Multihulls Denmark er ikke ansvarlig for holdninger tilkendegivet under Forum.
Alle debattører er ansvarlige for egne indlæg.
Redaktionen kan til enhver tid fjerne indlæg uden varsel.


Kommentarer til generalforsamlingsreferat 2009

Kommentarer til generalforsamlingen 2009 og referat herfra

Generalforsamlingen var på grund af konkurs i Lynetten henlagt til Sømandsbossens gamle kro – Den Danske Kro. For mig, der var med til generalforsamling for første gang, repræsenterede generalforsamlingen med denne placering en tidslomme på flere måder.

Jeg skriver fordi der efter min mening er udeladt lige lovligt mange pointer fra de væsentligste diskussioner på generalforsamlingen. Referater beror jo på valg og prioriteringer, og det respekterer jeg fuldt ud. Til gengæld bruger jeg så dette forum som mulighed for at supplere.

Sømandsbossen var ligesom med fra start, hvilket betød, at det var rigtigt vigtigt at få serveret store fadøl kl. 12.00 og fra start pointere, at denne generalforsamling helst ikke skulle strække sig ud over kl. 14.00, da det store tag selv bord allerede stod klar da vi startede (bakterievæksten var startet samtidigt med generalforsamlingens start) - alt sammen sponseret at Flerskrogsklubben.

Det var en start der gav en kende undren fra min side efter 300 km og 3 bropassager. Nu er generalforsamlinger heller ikke nogen let disciplin – meget er på spil og mange ting kan gå galt. Derfor er det selvsagt vigtigt at få sat det rigtige stemning fra starten (øl) og sikre at man ikke kommer for meget i dybden (snæver tidsbegrænsning – reelt 1 1/2 time).

Jeg havde bestemt mig for blot at lytte her første gang – sådan se hvad der egentlig rør sig i flerskrogs-organisationen. Sådan skulle det imidlertid ikke gå. Der var simpelthen for mange almene ting jeg ikke forstod tanke- og forretningsgangen i. For mig giver sig ofte udslag i nysgerrighed, undren, og konkrete forslag. Nogen synes sikkert det er påtrængende, utidigt og med manglende respekt for det frivillige arbejde. Det er naturligvis ikke hensigten. Hensigten er, at undersøge med hvilken styrke vi understøtter DF’s formålsparagraf. I den forbindelse er jeg klar over, at jeg til nogle temaer mangler historie qua min relativt lave anciennitet. Jeg har imidlertid forsøgt at gøre mit hjemmearbejde ved at læse de forudgående generalforsamlings-referater. Andre undrer sig muligvis over manglende skriftlige forslag til ændringer – de kommer næste år.

Her er så et par kommentarer (tilføjelser):

Regnskab/IMM:
Efter en hyldest til et regnskab med et stort overskud, undrede jeg mig ved at sige, at jeg synes det var et dårligt regnskab set i et flerskrogsperspektiv. Efter min opfattelse er det fuldstændigt perspektivløst for en specialklub at hobe penge op (nu ca. kr. 90.000). Pengene skal i arbejde for at fremme flerskrogssejlads - alternativt blive i sejlernes lommer. DF er jo som bekendt ikke nogen virksomhed. Ifølge formanden har det imidlertid noget at gøre med IMM, i øvrigt i henhold til tidligere generalforsamlingsbeslutning. Jeg har forsøgt at finde denne beslutning i tidligere referater, hvilket dog ikke er lykkedes. Også her meddeles det blot at der hensættes til IMM (jeg kan sagtens have overset en beslutning, men så hjælp mig endeligt)

Af budgettet fremgår det, at der er afsat kr. 30.000 til dækning af underskud på IMM – altså ikke kr. 90.000 (hele formuen). På tidspunktet for generalforsamlingen forelå der ikke noget budget for IMM. Årsagen skulle angiveligt være, at alt var så usikkert og forandrede sig hele tiden.
For mig betyder det blot, at det er nødvendigt at arbejde med flere forskellige budgetter, men her har man, som jeg har forstået det, valgt helt at undlade budgettering.
På forespørgsel om det i realiteten betyder, at man ikke er sikker på at de hensatte kr. 30.000 er tilstrækkelige til at dække underskuddet var svaret ’ja’ – i realiteten risikerer DF at hele formuen ryger på dette arrangement.

Ifølge referatet fra årets generalforsamling fremgår det, at der var ’nogen’ der mente at man ikke skal spare op til sådan et stævne. Det må jo have været mig, idet jeg vist var den eneste der stillede spørgsmålstegn ved IMM budgettet. Jeg vil gerne slå fast, at jeg synes det er yderst fornuftigt at spare op til IMM, jeg synes det kan være relativt fornuftigt at bruge kr. 30.000 på stævnet, men jeg synes det er fuldstændig uacceptabelt at arbejde uden budgetter og dermed føle sig nødsaget til at sikre en klubmæssig afdækning på tæt ved kr. 90.000. Det var det ’nogen’ udtrykte helt klart og meget tydeligt.

Jeg har stor respekt for alle der har involveret sig i IMM planlægningen og det fremragende arbejde der gøres her. Problemet er, at denne gruppe fra generalforsamling/bestyrelse har et utroligt dårligt opdrag, der risikerer at gøre IMM-folkene til syndebukke, såfremt underskuddet bliver substantielt større end kr. 30.000. Det er ikke rimelige vilkår for medlemmer, der bruger al deres fritid på et fælles arrangement.

Jeg har derfor følgende spørgsmål til bestyrelsen:

1. Hvornår er der taget en generalforsamlingsbeslutning om at underskudsdække IMM 2009 og i givet fald med hvilket beløb?

2. Hvordan kan man operere med en post til underskudsdækning på kr. 30.000 og samtidigt reelt være indstillet på at bruge hele formuen

3. IMM omtales som et stærk udstillingsvindue for flerskrogssejlads i Danmark. Har bestyrelsen lavet nogle vurderinger af, om flerskrogssejladsen kan fremmes bedre end via IMM, såfremt kr. 90.000 blev brugt på alternative måder?


Kontingent/blad

Principielt kan jeg støtte et større kontingent end det nuværende, såfremt kontingentet afspejler nogle indsatsområder, der skal dyrkes med henblik på at fremme flerskrogssejlads. Det er der tilsyneladende ikke og derfor skal kontingentet ikke stige, idet disse penge blot køres til ’lager’ på klubbens konto.
Og ja, jeg anerkender at det ikke er bestyrelsen alene, der skal tage initiativerne – det er også mig som medlem. Det er ikke sket, og derfor bliver aktiviteten ikke så høj. Og derfor er der ikke brug for at hæve kontingentet.

Derimod kan der være god grund til at revurdere hele kontingentstrukturen i klubben, hvilket blev aktualiseret af diskussionen af DF’s blad. Helt grundlæggende synes jeg, at det er et flot blad, men indholdsmæssigt ikke et blad der står mål med de omkostninger det trækker. Jeg har selv været redaktør i mange år og kender følelsen af at ville noget godt som redaktion, men der kommer ligesom ikke noget ind fra medlemmerne. Så er der kun en ting at gøre – nemlig at gøre noget andet. Den svære løsning er at lave det til et redaktionsdrevet blad (hvilket er frygteligt tidskrævende og sjældent det redaktioner har sagt ja til), den lettere løsning er at lave et nyhedsbrev på nettet/mail, der udsendes når der er behov. Det er billigt, effektivt og fleksibelt.

Det sidste var mit forslag – at lave et løbende nyhedsbrev på nettet i et samspil med de foraer, der allerede kører, og supplere med én årlig skriftlig udsendt publikation – en slags matrikel – der indeholder alle de væsentligste ting for en flerskrogssejler (f.eks. hvem sejler hvad, bestyrelse, gode reparationsværksteder, årets prioriterede kapsejladser, årets prioriterede turtræf, målereglen forklaret for os dummies osv osv) Altså en årlig ’brugs-bog’ til at have stående i bådens reol – en brugsbog hvis indhold over en årrække kunne udvikle sig. Det ville være en god ting for de etablerede sejlere, og en fantastisk introduktion for nye og interesserede.

På generalforsamlingen gav dette forslag en umiddelbar stor reaktion – f.eks. at der i klubben er en del ældre, der ikke alle er fortrolige med internettet, og dermed ikke kunne modtage nyhedsbrevet. Da det kom til stykket var det vist ikke så mange endda.

I relation til kontingentstrukturen viste dette punkt, at vi har et skabt et paradoks i kontingentstrukturen. Der er i den nuværende struktur en rabat til pensionister og efterlønnere (kr. 100), samtidig med, at det er i denne gruppe, at kravet om et trykt (udgiftstungt) blad udtrykkes kraftigst.

Måske er det tiden at ændre på kontingentstrukturen til følgende kategorier
- bådejere
- familiekontingent
- passive (ikke bådejere, wannabee’s m.m.)

Jeg undskylder hermed min utidige bemærkning om, at nok skal vi gøre noget for de gamle, men der må være grænser!

Måling
Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen har klubben været i den værst tænkelige situation på målesiden. Det skaber frustration på alle fronter og et kæmpearbejde med at rekonstruere tabte data m.v. Tak til alle de der gjorde en indsats for, at det med nød og næppe blev muligt at få bådene målt inden FynCup.

Vi har et rigtigt dygtigt og engageret målerteam – det har jeg nu oplevet 2 gange.
Det ændrer imidlertid ikke på den sårbarhed der ligger i, at det er klubben selv, der har valgt at administrere målereglerne via en samarbejdsaftale med Dansk Sejlunion.
Jeg foreslog på generalforsamlingen, at vi arbejdede for at lægge ansvaret for måling tilbage i Dansk Sejlunion og så bruge vore målere som et ekspertudvalg, der tager sig af særligt vanskelige tilfælde, regelopdateringer og forslag til ændringer, er sparringspartner for DS og ….?
Det indebærer også at vore udmærkede lokale klubmålere skal veje, måle skrog og sejl, sikre vægtfordeling i henhold til skema – alt sammen på baggrund af klare beskrivelser udarbejdet i et samarbejde mellem DF’s målerudvalg og DS. Jeg er sikker på at det vil skabe langt større fleksibilitet, mindre belastning af DF’s målere og sikre at endnu flere bliver målt til gavn for den lokale kapsejladsaktivitet.

På generalforsamlingen blev jeg gjort opmærksom på, hvor vanskeligt det er at måle en flerskrogsbåd, og at det ville være letsindigt og uansvarligt at overlade målingen til klubmålere.
Det forstår jeg stadigvæk ikke. Jeg kunne godt tænke mig at høre målerne om deres holdning til dette forslag, også set i lyset af den verserende sag fra FynCup, hvor konsekvenserne af Lars Oudrup’s (og andre Lagoon-sejleres) bevidste snyd med målerbrev i øjeblikket diskuteres mellem FynCup, DS og DF.

Tak for generalforsamlingen – frokosten var helt i Prebens ånd!

Forfatter Henrik Voldsgaard (2. juni 2009, 12:04)
 


Sidst opdateret 11. maj 2014